VOUCHER

VOUCHER 500.000

1.

- This voucher cannot be redeemed for cash

- Voucher này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

2.

- The membership card and any promotions cannot be used with this voucher.

- Voucher này không áp dụng cho thẻ thành viên và các chương trình khuyến mãi khác.

Available at:

- Lion City Café & Restaurant: 45 Lê Anh Xuân, Quận 1

- Lion City Exclusive, 41- 47 Đông Du, Quận 1